Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XIII. NO. i. AUGUST i<. iqo8. 5omMS # h*jfeir. 3# Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. X. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FOtJT TOTTEN, X. DAK. OWANCAYA WOTANIX. Forfc Totten, N. D. en nina lica 
magaju sni, hecen taku ojupi 
owasin tanyelica icage sni. DAKOTA OMNICIYE YUHAPI 

. Ft. Totten, July 16. -1851 wo- 
okiye kagapi qon heon Mr. 
Maxwell qa Chase den hipi qa 
oyate Sisseton qa Wotipetonwan 
mazaska tawapi kin $783,000-00 
henakeca owicawapi yustanpi 
kinlian wicakicupi kta. Wabde- 
za -Mc Laughlin owicaowa kin 
wanna den owicawa. Ft. Totten, July 24.— North 
Dakota en mazaska awanyaka 
wanjina kin en mazaska taninyan 
yanke cin opawinge yamni sanpa 
Wikcemna sakdogan sanpa yamni 
$383-00 henakeca. oko yuganpi kte ein he October 
1, 1909 hehantu kta, 

Makoce tankaya qa wasteste 
yuganpi kta mazacanku anon- 
katanhan maka iyutapi sakpe 
hehahyan Dakota qa wasicun 
cinca koicupi. Mr. Gunderson na- 
hanlicin winyan tona hinhnaton- 
pi kin maga iyutapi (acres) 320 
wicaqu kta, econsipi sni tka he 
ape Kte sni, wanna makoce owa- 
sin kaftnifr yanka. 

Mc Intosh otonwe nakaha ka- 
gapi kin en mazaska tipi yustan- 
pi anpetuwakan wanji heehan' 
Dakota wan tokaheya en maza- 
ska koktopawinge yamni eki- 
knaka, DADOTA KIN MAKOCE WA- 
STESTE ICUPI. Wakpala, S. D. July 20.— Mr. 
Gundersou Inyanbosdata oyate 
makoce wicakipamni kin ecana 
yu stan kta qa wakanheja tona 
hekta.omaka en wicatonpi kin 
hena nahanlicin maka wicaqupi 
kta. • Can makoce cikciqana kin 
hena osnisni qa canwape wanice 
kinhan hehan wicaqupi kta, Da- 
kota kin can makoce kin owasin 
icu'pi kta, hecen tokata wasicun 
kin can makoce iyohipi kte sni. 
Wicasa yamni makoce kin iwan- 
yakapi kta makoce oiyawa kin 
he kagapi kta qa de. wi sakpe 
eeen hehanyan skanpi kta. Qi 
tie tokata wetu kin hetanhan 
ecoapi kta. Inyanbosdata maka Crow Creek, S. D.-Conkica- 
kse en Thomas Lane, Ateyapi 
kin wicata maka tona wiyopeya- 
pi kte cin maga iyutapi 6919 
(acres) August qa September wi 
kin henaos otkeyapi qa ateyapi 
kin wiyopeyin kta. Wasicun kin 
makoce kin opetonpi sni,. hecen 
Dakota kin wanjikji makoce kin 
wasakayena opetonpi ecee. SUNKA WAN WITKOSA. 

Chicago, 111. Bunka wan, Bu- 
ster eciyapi, he wicasa wan yuhe 
cin he wowapi wan kage qa cega 
wan en oknake qa mniwakan tipi 
ekta aye si ecee. Hecen wanna 
ecewakta. Yuhe cin en yanke 
sni qeyas sunka kin iye isnana 
cega kin icu qa miniwakan tipi 
ekta i. Hecen minipiga ojuna 
okicastanpi unkan sunka kin 
owasin yaliepe qa witko kdi qa 
cega kin takuna en on sni. He- 
cen wicasa tiwahe en witko kdi 
ecee kinhan cinca kin iseya econ- 
pi kta sunka kin ee kaes econ. SUNGMANITU KTE. 

Mitchel, S. D — Miss Hoe Gil- 
bert dakota makoce en makoce 
icu qa en ti. Simgakanyotanka- 
pi onspeiciciya qa halionta kaho- 
mnipi wayupika. Anpetu wan en 
tinta ekta sungakanyanka oina- 
nii unkan sungmanitu wan wan- 
yaka qa ekuwa qa sungmanitu 
kin upsija en iyaya qa kadopa. 
Halionta ikikcu qa pa koyagya 
qa lieyata aki qa mazakan ptece- 
na wan on kte. CAPONKA ON KAKISYAPI. 

New York, July 15. — Johnson 
mazopiye wan en wamanon wi- 
casa wan yuzapi qa he icunhan 
caponka tanka ota; hecen can 
wan en iyakaskapi, qa ohde ki- 
yusdokapi qa onzoge kin is can- 
kpe iwankam yuksapi.. Heceu 
caponka tanka kin tancan ataya 
apawipi qa hen nina wicota, qa 
okiyapi kta on nina pan yanke, 
qeyas tuwena okiye qa onsida 
okihi.sni. Ihinhanna kin en wa- 
wawoyuspa wanhiyohi qa wico- 
kaske ekta eyaya qeyas he icun- 
han wanna tekinica. Wawoyuspe 
halionta bapsake qa iye taohde 
on kiya, hehan nina iyuskin on 
ceya, qeyas wicokaske en aona- 
taka. Bottineau, N D.— Hekta wi 
wanji heehan Somber wowapi 
ojuju awanyaka ti ktepi. Tonjan- 
ku kicisnana mazopiye enonpi. 
Unkan wasicun cinca nom, Jo- 
seph Peltier qa Charles Peltier, 
qa nakun Haliatonwan lica wan 
Sakehewehsunk eciyapi dena ya- 
mnipi en ipi; qa wowapi ojuju awanyaka qa tonjanku kici'wi- 
caktepi. Hecen owasin mazopiye 
koyaideyapi. Yamnipi kin wica- 
kaskapi, unkan wasicun cinca 
kin heneos lialiatonw T an lice kin 
hecon keyapi, qeyas iseya lialia- 
towan Kce cin, wasicun cinca kin 
henaos he econpi, keya. Hecen 
anonkatanhan iyakicionpapi. 
Tuwe econ tain sni. Gettysburgh, July 23. — Akici- 
ta ospaya wakey a okna etipi. 
Hanhepi wihiyayena 10 hehan 
wakinyan aku, nina tate qa mini 
hinhan. Wakankdi kin nina hiyu 
qa wicasa sakpe wicakte. Wanji 
tancan kin owangya okicasdeca 
mina tanka on okicasdecapi kin 
hececa. Wakeya owasin kanbog 
iyaya qa tona osmaka oskokpa 
en tipi kin hena mini ojuna iyaya, 
hecen owasin paha etkiya nun- 
wan ihunnipi qa niiciyapi. Wico- 
ta kiunniwicaye hecen wayazan- 
ka tipi kin okan sni. Wicasa wan woyatke tipi ekta 
tehanhan ecee on. Tawicu qa 
cinca kin hena tiyata token wo- 
tapi kin he tohinni awacin sni . 
Anpetu wanji winyan kin he 
waksica "qeya akalipeton yuha 
woyatke tipi ekta i. Wicasa ya- 
mni om yatkan yanke. Winyan 
kin hecen ey a: "Jack okan sni 
yaskan kin heon tiyata wota ya- 
ku oyakihi sni, heon den wocica- 
hi ce, eya; hehan kdicu. Wicasa 
ilia tka iyokipi sni ilia. Kodawi- 
caye cin om en iyotanka qa wa- 
ksica akalipetonpi kin yugan. 
Unkan waksica kin takuna okna 
on sni qa wowapi ska owapi wan 
en on, qa decen owapi. "Tiyata 
winyan qa cinca nitawa token 
wotapi kin iyecen nis eya den 
iyuskiniciya wayate kta ce," eya 
owapi. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYAXPAHA. AUGUST 15, 1908. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. REV. JEROME HUXT. O. S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR Fort Tottex. North Dakota With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. AUGUST i 9 c8. OMNICIYE TANKA 
NORTH DAKOTA. 

Pahayamni, Standing Rock, 
North Dakota en econpi. 
Sinasapa omniciye tanka yuha- 
pi kin Shield P. O. N. D. Porcu- 
pine Station,. Pahayamni en Ju- 
ly 7, 8anpetu kin enwakeyaopa- 
winge nom etipi, qa Fort Totten 
etanhan ton a hemani okna yapi 
kin htayetu hehan ipi; qa hehan 
July 8, hinhanna wihiyayena na- 
pcinwanka hehan Rev. Father 
Bernard, O. S. B. Standing Rock, 
N. D. etanhan wocekiye econ qa 
Port Totten, N. Dakota etanhan- 
pi kin hena dowanpi, qa Mary 
Strait canpakiza. Hehan July 8 
wieokaya sanpa omniciye tanka 
kin iyopta, qa Father Bernard, | 
tokaheya wowahokonkiye eya. 
Hehan Matononpa, Cannon 
Ball etanhan he wokdaka qa he- 
cen eya: Hekta oyate kin ataya 
wocekiye oyaoapi qa okiditaya 
yaskanpi qa heehanen waon sni 
e sdonyayapi. Tka dehantukin 
wanna en waon q a ociciyapi kta. 
Ho unkan he icunhan wocekiye 
tawicoiian kin etanhan oyate kin 
ataya kuya iniyayapi ci wanda- 
kape do. Ho unkan taku on he- 
ceca kin he wicasa itancanpi kin 
wanjikji tafrcaskana kin iyecen 
en niupi qa iapi wasteste on iyu- 
tanniyanpi qa on omniciye kin 
ihunke sni aniyanpi; hecen wana 
oyate kin onkakiciblezapi waste 
qa hekta oyate kin wocekiye en j 
toketicin wasagya yaskanpi qon ! 
he iyecen skanpo, kiktapo. 

Joseph Tawacinhehomni Port 
Totten etanhan. — Tafrcaskana 
Iyecen wicasa ota wanbayena ia- 
pi qa oie wastepi kin wicasa ota 
ihakta wicayapi qeyas wiconan 
kin hena ota wocekiye wiconan 
kin etanhan sni, miniwakan yuha 
skanpi qa dakota wicohau yuha 
skanpi kin hena en oonpapi kte 
sni; hena wocekiye wiconan heca 
-sni, Tka hena on wicatancan qa wicanagi nonni iciyapi kin heca, 
hecen hena en oonpapi kte sni, 
hena detanhan oonpapi kte sni. 
Suna Waanatan, Ft. Totten 
etanhan — Onkicincapi kin hena 
taku onspepi kin hena wicaonki- 
yusicapi kte sni, qa dakota wico- 
lian kin ehasninaecon onkayapi, 
hecen detanhan scpten onkici- 
yapi kta waste. 

Sinte-atinyan, Farm School 
etanhan. — Omniciye tanka kin 
de tukte econpi kte cinhan en 
waon kta wacin ecee. Unkan 
dehantu kin wocekiye wicasa kin 
ota en upi sni, qa eya hececa qe- 
yas hena wicaonkiksuyapi kta 
waste; qa miye kin omniciye tan- 
ka en wai eca heon tawacin wa- 
masake seca, heon wicohan tokca 
kin awaoncinpi sni waste ka. 

Wanbdiyuha, Standing Rock 
etanhan. — Wocekiye kin de wi- 
cawada kin hetanhan woecon to- 
na wicasa wakan econmasipi kin 
hena onmaspe sni esa, winyan mi- 
tawa qa micinca om owakihi kte 
Kcin. Ho unkan heon oahecenya 
waon kin dehan sdonwakiya he- 
on ito nis eya iyecen awacin 
utapi, qa econ wacinpo. Toksa 
tohan owakahnige cinhan hehan 
ecamon kte ecinpi sni po; qais ! 
wanna ocekiye kin heceknana 
cas tanyan owakannige ?a tanyan 
onmaspe qon ecinpi sni po. 

Ptegopecamato, OkaHmi etan- 
han. — Maka akan wo wasake kin 
he Wakantanka tawa qa heon 
wicasa ni on kin hena iwanigla- 
kin kta ca kage. Ho unkan mi- 
ye wicohan wakan kin le tanyan 
awacanmi sni na on taku iyama- 
pa ca heon lehantu kin lecel 
awacanmi yelo; omniciye tanka 
kin le icionkaskapi kinhan he- 
cel onki wastepi kta iblukcan yelo. 
Heliaka, Oak Creek etanhan— 
North Dakota qa South Dakota 
: en omniciye tanka kin de Isan- 
; yati kin he niye kiduspapi qa na- 
hanhcin wicohan ota tanyan suta- 
ya yakagapi sni tka hecanonpi qa 
Isanyati kin wocekiye kin de ni- 
ye tokaheya iyacupi qa ayaupe 
do. Ho unkan ake dehantu kin 
wowaci wan isakim ayaupi kin 
heon wocekiye kin wasake sni 
yayapi kin he niyepe do. 

Rock Creek etanhan itancan 
kin. —North Dakota en mazaska 
awanyaka wanjila kin wanna to- 
hanyan woecon luhapi hecinhan 
slolwaya wacin na South Dakota 
en onqonpi kin he aiyopteya iyo- 
onptapi kta ca hena nawahon na 
hena wateca ongluhapi kta ca 
heon wahi yelo. Matoluta Sunksapax^aha etan- 
han. — Miye kin le wocekiye kin 
le el opaspa migluze lo; ocekiye 
kin ogna takuni onmaspe sni ska 
John Howaste wicohan kin le wa- 
ste keya ca oinkpayael owapelo. 
Ho y unkan lehantu kin omniciye 
tanka kin kiyuspeya lyanke cin 
le onkiwastepi sni kecanmi yelo. 
Ho hecel omniciye tanka kin ie 
icionkaskapi kta waste ke lo. 

Hehan omniciye tanka en itan- 
can kin Miniaku tuwe taku eye 
kta iyececa kinhan eye wicasi. 

Akicitanajin Standing Rock 
etanhan, — Omniciye tanka kin 
de en taku wanjigji on wakta on- 
kiciyapi kta ca heon witaya on- 
kupelo. Ho taku epin kte cin 
wancag ees bowesdojdn kte do. 
Inyansapasdatapi kin anokatan- 
han Bishop wicaonyuhapi qa he- 
na wicacaje kin wanna onma ota 
•kamna nacece do. Ho omniciye 
tanka kin de owanjina onyuhapi 
unkan wicofran wakan kin on wa- 
econqonpi sni ca sdononkiyape 
do. Ho tka wicacefrpi towitan 
kin he e eekiya yuha yaskanpi 
ca sdonyakiyapedo. Hecen token 
onhunkapi sni esas kinonkanki- 
ya onskanpi kte do, womnaye 
kin hena koya owanjina kinhan 
kaken wacin ehapi kta ca heon 
hehapedo. Montana ekta qa 
itahena oyate onge onsiya onpe 
do ca hena on onkisnana onskan- 
pi ktedo. 

JULY 10, 1908. 

- Omniciye tanka wanjina qais 
kinonkan kta on comittee wica- 
kagapi qa hena token yustanpi 
kinhan hecetu kta wowaske wi- 
caqupi. Port Totten, St. Mich- 
ael's church etanhan, Ignatius 
Court qa Henry Zitkanakoyake, 
qa Ft. Totten, St. Jerome's 
church, John Strait qa Bernard 
Twohearts; Cannon Ball etan- 
han, Wahacankaciqana qa Sun- 
kaduta; Hantesa omniciye etan- 
han, Eangiwanagi qa Tatanka- 
nonpa; Standing Rock etanhan, 
Akicitanajin qa Frank Gates; ' 
Pahayamni etanhan, Cetankoki- 
papi qa Featherhawk; Farm; 
School etanhan, Joseph Sinzi qa 
Wanbdiwatakpe; Oak Creek - 
etanhan, Hehakahowaste qa ! 
Apapi; OkaHmi etanhan, Antoine 
Cleymore qa Thomas Martin; 
Rock Creek etanhan, Wanbliho- 
ksila qa Ptanhasina; Sunksapapa- 
ha etan, Tatankaonjinca qa Ta- 
sunkeluzahan. Dena isnana iyo- 
tankapi, John Strait chairman 
kagapi qa Ignatius Court Secre- |tary kagapi. Hehan chairman 
inajin qa taku on committee wi- 
cakagapi qa hen witaya iyotan- 
kapi kin qa taku on wowiyukcan 
kagapi kte cin owasin woope wa- 
kan kin hena on econpi kinhan 
hecen wasake kta, tka wicaceHpi 
on wowiyukcan kin heca onpi 
kinhan iyecana wasake sni aye 
kta keya. Qa Bernard Twohearts 
cajeyate si, qa hecen eya: State 
owasin en Bishop onpi qa hena 
tawapi qa onkiyepi kin nakun 
tawaonyanpi, unkan state tokca 
qa Bishop tokca ekta onkicicupi 
hecen okihipica sni, hecen state 
otoiyohi oiciyapi kinhan hee wa- 
ste kta hecen wicawada. 

Hehan Antoine Cleymore: — 
Omaka iyohila omniciye tanka 
wanjila kta ca hecen he wake 
sni, tka omaka iyamni eca hen 
eceena ake owanjila omniciye kta 
hecel wake lo. 

Ignatius Court: -Bishop wi- 
cunyuhapi kin iwicaonwangapi 
qa hecetu keyapi kinhan hehan 
econqonpi kta iye hena awaon- 
yakapi kin heon. 

Hena yamnikiya pazopi hehan 
chairman kin on najin wicakiya 
qa kinonkan kiya omniciye tanka 
kte cin he yustanpi. 

Chairman, John Strait, 
Secretary, Ignatius Court. Mazaska awanyaka wanjina 
kin en okiyapi kin hena wanna 
piyapi kte cin iyehantu qa Stand- 
ing Rock N. D. Baptist Pierre 
akta on kta yustanpi; Porcupine 
Substation, Thomas White- 
mouse akta on kta yustanpi; qa 
Cannon Ball, Kdeskakte teca 
kagapi; Fort Totten, St. Mich- 
ael's Joseph Matohi akta on kta 
yustanpi; Ft. Totten St. Je- 
rome's church, John Strait akta 
on kta yustanpi; qa Padani, Ft. 
Berthold etanhan tuwena hi sni, 
hecen he piyapi okihipi sni. 

Hehan omniciye tanka kin tu- 
wa hiyohi hecinhan wanna iye- 
hantu. Suna Waanatan, St. 
Michael's church, Fort Totten, 
etanhan omniciye tanka hiyohi 
keya. Qa hehan Hdiwanka Can- 
non Ball etanhan. omniciye tan- 
ka hiyohi keya. Hecen he- 
naos on najinpi qa St. Michael's 
church, Fort Totten en ohiyapi. 
Hecen tokata 1909 en omniciye 
tanka yuhapi kta. Anpetu tu- 
kte en omniciye kte cin he yu- 
stanpi sni, qeyas Bishop of N. 
Dakota kin tokahe onalion on- 
yanpi qa hehan anpetu tukte etu 
kte cin he yuotaninpi kta, hecen 
tona Eyanpaha kin iyacupi ecee 
kin hena tanyan ayabdezapi kta. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. AUGUST 15, 1908. 3 JULY 10, 1908. 

Mazaskanskan 9 hehan Rev. 
Father Bernard, O. S. B. wica- 
nagi on wocekiye econ qa wico- 
kaya sanpa hehan omniciye econ- 
pi qa Father Bernard hecen eya: 
Eyanpaha nina oyakiyapi kta 
waste qa hehan makoce onkita- 
wapi kin en wakankiciyuzapi 
yujujupi kin nina econpi heon 
omniciye tanka etanhan wosuki- 
ye wanji kagapi kta onlapi kta 
iyecetu. Qa hehan miniwakan 
yatke sni okolakiciye kin le el on- 
kablezapi kta waste, qa tohan 
omniciye tanka kte cinhan, dele- 
gates onkagapi kta qa yewicun- 
sipi kta. John Strait iye wanna 
omaka nonpa hecen econ qa iye 
nina tanyan sdonya, St. Paul 
ekta omniciye tanka yuhapi kin 
heon nakun iwoyaklakapi kta 
waste. 

Ignatius Court Ft. Totten 
etanhan. — Wicasta wanji anpetu 
ataya Htani kinhan, taku yustan 
kta okihi. Tka anpetu ataya den 
onyakonpi tka takuna onyustah- 
pi sni ecen wanna wi mahen iya- 
ye kta, hecen wanna wicasta to- 
na woyahdakapi kin owasin 
kansu cona kin on inihunkapi sni 
kehapi qa nakun woskate onma 
kin owasin enikipajinyan skanpi 
kin heon waste sni, qa nakun 
Inyanbosdata oniyatepi kin owa- 
sin wanna he yacinpi sni kehapi 
hecen he wanna itancan kin yu- 
stan onkiyapi kta wakida, qawa- 
na najinpi kta. Unkan Inyanbo- 
sdata oyate kin inajinpi kta cin- 
pi sni; hecen kansu conayasicapi 
kin wowicake onpi sni kin tanin 
Hca. Hecen ito wanna piya awa- 
oncinpi kta. Kansu cona kin he 
Dakota tawoecon wan heca; qa 
wasicun tawicoHan ce eye pica 
sni. Unkan wocekiye opapi Bee 
cin otapi dakotapi Hee qeyas, Wa- 
kantanka tawosukiye kin ijehan 
kiksuya onpi qa on wicasa obe 
tokca qa is oyate tokca wan wan- 
yakapi qeyas owasin kodayapi 
Hee cin iyecen wacin kiyuzapi 
ecee, qa anpetuwakan kin owasin 
tipiwakan ekta yapi kta on Hta- 
yetu kin heehanna wiyeya onpi 
ecee. Ho tka he icunhan kansu 
cona kin iseya hen wiyeya on qa 
makata iHpeniciye qa ohomayada 
kinhan dena owasin nitawa kta 
ce, eya maka akan wowitan kin 
owasin wicakipazo ecee, qa taku 
duha kin owasin ituya ilipeyaye 
cinhan maka akan oyate en ni- 
snana yaon kta ce qa tunkansi- 
nayanpi hey a keyapi. Dakota kin wasicun po, eya keyapi qe- 
yas ecen ecanon kte sni nihan 
sni taku duha kin hena ilipeya- 
yapi kta ce, eya. Qa wicasa to- 
na tonkansinayanpi wowasi wi- 
caye qa wi iyohi wisi wicaqu kin 
hena iyotan kansu cona kin suta- 
ya wicayuza, qa taoyatepi kin he 
icunhan caje wicayaonihanpi kta 
cinpi kin on nina winawizipi ota 
aya; qa on woope wakan wan on 
oyate wicayuwaste kte cm aktons 
ayapi qa on woakipa siksica wan- 
yakapi qeyas tohinni wankdaka- 
pi okihipi sni; wicaceHpi towitan 
kin imnaiciyapi kta cinpi kin he- 
on istagonge wicaya ecee; waca- 
jeyad dowan omanipi qa heon 
wipi iciyapi kta cinpi ecee. Tu- 
we ista waste qa nape nonpin 
waste qa hu nonpin waste kinhan 
hecon kta okihi sni. Wayawa 
omniciye qon owasin kansu cona 
wicakte qa owaci tipi ecen waca- 
jeyad dowan omanipi. 

Mrs. Oyenakbeza, Porcupine 
Station etanhan. — Winy an onsi- 
ka hemaca qa on omniciye kin 
de tukte tanhan icage cin hetan- 
han en waon qa on nahanHcin to- 
hinni dakota mikduze ca wawaci 
sniye. Unkan Miniwakan en 
oyate yaonpi kin nlye tokaheya 
omniciye kin de duicagapi qa on- 
kis eya econ onyasipi, canke 
econqonpe. Unkan dehan ake 
wowaci kin nina duicagapi qa 
ake nina econ onyayape. cinca koya wicayusica ecee. He- 
cen dowankiyapi tiwahe en yu- 
hapi kte cirhan wocekiye odowan 
heca ecee ahiyaye kiyapi kinhan 
iye qa tawicu qa cinca hena on- 
spepi. qa iwastepi kta. Wicace- 
Hpi kin he woniya kin inawizi qa 
woniya kin is wicaceHpi kin ina- 
wizi; hecen henaos anonkatan- 
han kicizapi. Ho, unkan onma 
tukte oyakiyapi kinhan on nina- 
gipi kin wiconi yuha kta hecin- 
han he awaoncinpi kta wasteka. 
WicaceHpi kin he oyakiye cinhan 
on ninagi ni kta he? Qa is wo- 
niya kin he oyakiye cinhan on 
ninagi ni kta he? Ho wanna ka- 
Hnigapo. 

Wakpala, S. D. OkaHmi .etan- 
han winyan omniciye itancan. — 
Onnagipi onnipi kte cin heon wo- 
cekiye oonpapi qa Inyanconka- 
ske eh Bishop wahokononkiyapi 
qa wocekiye ogna ecela igluha 
onsipi. Unkan dehan wicasa' en 
wowitan kin hee lila awacinpi 
kin le onkayustanpi kta waste- 
ka; qa onkicincapi kin hena wo- 
cekiye ogna icagapi kta wan hee 
lila awaoncinpi kta waste. 

Nakun winyan wanjikji wo- 
kdakapi tka tate qa tanin sni. Wakantanka Gnayanpi Kin. Mrs. Standing Soldier, Stand- 
ing Rock etanhan.— Wi akenom 
winyan omniciye itancan maka- 
gapi qa anpetu kin dehanyan yu- 
goya wahihunniye omniciye kin 
iyopte wayin kte iicin qa winyan 
conana om omniciye ecamon ecee, 
qa anpetu kin de oyate wicito- 
kam taku epin kta iyemacece sni 
kecanmi tka anpetu kin oyate ni- 
tokam inawajin qa wowakdake 
cin on icante mawaste. Qa he- 
han bdoketu cokaya kin de wo- 
cekiye oonpapina qon owasin 
kansu cona kin ahionkasotapi qa 
mis miye kin hetanhan tawacin 
en wowicada bluha kecanmi qon 
wasake sni wahiyu we; heon 
etanhan omniciye tanka wanjina 
ehapi kin hecetu kinhan woceki- 
ye oonpapi qon owasin onkata- 
kunipi kte sni ye. Iapi dena wo- 
wicake Hca tiwahe owasin en do- 
wankiyapi yuhapi, qa hena owa- 
sin kansucona dowankiyapi ecee. 
Hecen iyepi, cincapi koya tawa- 
cin wicayutokca iica. Wicasa ti- 
wahe tawa kin en miniwakan 
yatkesa wanji on kinhan, iye qa Ehanni wicasawakan iyuha wa- 
makaskan iyecel sicaya wicaku- 
wapi na wicaktepi. Qeyas wica- 
sawakan wanji tehan na^mala 
wowasi econ, qeyas tohinni slol- 
yapisni; litani wicasa igluza heon. 
Unkan winyan wan hecel eya; 
"Toksa obluspin kta ce, eya. 
Wicasa mi tawa kin owinja ogna 
iwankin kta na he wanna tin kta 
ce, unkeyapi, na wicasawakan 
unkicopi kta qa icunhan canksa 
yuha kinnom iyapepi kta, na el 
u kinhan onkoyuspapi kta ce, 
eya. Na wanna hiugnaku kin 
owinja el iyunka, qa inaHni wica- 
sa wakan kico yewicasi, hecen 
inaHni kico ipi. Hecel wicasa 
wakan wanna hi na wicasa owin- 
ja ogna wanke cin kici woglaka 
cin, tka ayutpe sni; hecel nape 
el yuza qeyas nape lila sni. Wi- 
casawakan hecel eya: Tokaca 
ehanni miyecopi sni he? eya. 
Unkan winyan kin lila iliata na 
canksa yuha kin wanna hiyu wi- 
casi; na wicasa owinja el iwanke 
ecegnala ta, canke owasin tansak 
tapi. Hehan wicasawakan kin to- 
kel niiciyin kta hecel napa na 
kigla. 

Hecel wicasawakan wicagna- 
yanpi kinhan Wakantanka kakis. 
wicaya ecee. WOGLAKAPI WAKAN KIN. 

Wicasa wakan itancan wanji 
Galera eciyapi, wanna waniyetu 
wikcemna napcinyunka na on 
etanhan lila hunkesni. Anpetu 
wan el wakan woglakin kta cin 
ca hecel wicasawakan wanji kico. 
Tipiwakan el ya okihi tka wan- 
na wicaHcala ca heon iyokipi sni. 
Canpagmiyan " wan lila waste 
tipiwakan ekta hi na wicasawa- 
kan hiyohipi cinpi. Qeyas wica- 
sawakan wicala sni. Oteliike lo. 
"Iyomawaja sni yelo," eye. 
Itancan wakan woglakin kta cin 
ehantans, Wakantanka ekta yin 
kta iyececa sni yelo. Iye itancan 
Wakantanka el u kte lo." He- 
cel kiglapi na itancan okiyakapi. 
WicaBcala qeyas igluhukul iciya 
tipiwakan el hi yelo.— Unlako ta- 
pi letanhan woonspe wan on- 
kicupi waste ka tka. Tohanyan 
unkomanipi unkokihipi, unkiye-. 
pi wicasa wakan ekta unyanpi 
kta iyececa. Tohan unkomanipi 
sni hehan Wakantanka untipi, 
sica esas, el u kte lo. Ehanni Bishop wanji St. John 
wicakuja eciyapi, waHpanicapi 
lila tanyan wicakuwa, heon etan- 
han wicasa ota wocekiye hipi sni, 
tankal inajinpi na iwasicunpi. 
Heon St. John lila cantesica. 
Anpetu wakan wanji St. John 
nakun owacokiye el ye sni. Tan- 
kal najin na wicasa lila wanwi- 
cayaka. "Hetokeca huwo?" eya- 
pelo. Bishop unkitawapi woce- 
kiye ye sni na lei najin yelo." 
"Eya mitakuyepi," eya, "talica- 
skala mitawa tukte unpi kin mis 
nakun el waun kta wacin." Ina- 
Hni owacekiye timahel iyayapi. YUTAPI WAKAN ICUPI KIN. 

Wicasa wan Yutapi wakan icu, 
na hecel inaHni kigle. St. Philip 
Neri hewanyaka na inaHni ho- 
ksila nonpa, petijajan ska yuha- 
pi, kici ye wicasi. Ekta iyayapi 
na wicasa iatab yapi. Tona he 
wanyakapi kin, lila yusinyeyapi. 
Wicasa iyeHca tansak ta. "Le ta- 
ku huwo?" iwicawungapi. St. 
Philip hecel econ onsipi eya ayu- 
ptape lo. Hektakiya iyaye na 
St. Philip iyunga. '- "Eya cinks, 
Wakantanka nitanmahel luha ca 
bluonihan wacin. Tohan icinon- 
pa Yutapiwakan iyacu kinhan, 
owacekiye timahel tehan wace- 
yakiyin kta iyececa ye lo, eyelo. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, AUGUST 15, 1908. WAKANWOHDAKAPI 
ECIYATANHAN. 

Jerusalem ekta mini wan wan- 
ka, qa he tohan iyehantu eca 
Wakantanka taohnihde wan kun 
hi qa mini kin he yuskanskan 
ecee; qa hecece kin he econhan 
tuwe tokaheya oiyolipeya eca 
woyazan owasin akisni ecee. 

Tancan niyazan kin he iyecen 
nagi kin ija niyazan kinhan, qa 
woalitani nitawa kin nagiyeniye 
qa ksuweniye kinhan, taku on 
oni waste kta oyade kinhan — Bde 
wan on anisni kta e sdonyaya, 
mini sni, tuka Jesus Wanikiya 
we kin hee, ohnihde e malipiya 
eciyatanhan hi sni, tuka Jesus 
iyelica hen yanke qa anisniye 
kta cin, qa we tawa on niyujaja 
kta cin, qa ninagi woiyopeiciye 
on, Wakantanka kokipapi kin on, 
qa wowastedaka kin on canteso- 
sopisece kinhan, ninagipi kin 
etanhan woalitani owasin yujaja- 
pi, qa nakun woalitani nitawa kin 
we iyecen sa esta, ninagi kin wa 
iyecen ska kta. 

Jesus, Wanikiya we tawa kin 
on ska kta, heconqonpi sni kin- 
han hena on wakansica ti kin en 
owihanke wanin onkakijapi kta. 
Jesus te qehan wicasta nom ita- 
nonk otkepi, unkan onman woa- 
litani akiciktonjapi kta da, qa 
woalitani on iyopeiciya heon ma- 
lipiyata i, onman nagi ekta ewa- 
kecin sni, tuka tancan eceena ni- 
kiye wacin kin he wakansica ti 
ekta i. 

Wowapi wakan en winyan wan 
nina sica, qa he ayustan kta cin, 
woalitani ota econ kin hena owa- 
sin on cantesica; qa nagionnagi- 
yeiciya qa hecin: Jesus waste qa 
wowaonsida qa token okihi oyate 
kin owasin owicakiya, qa wa^ta- 
nipisa kin ob wohdaka ecee, qa 
heya: "Walitanisa wanjina wo- 
alitani ayustan kinhan, malipiya 
ekta wowiyuskin tanka kta." 
Decen winyan kin awacin on iwa- 
ditagya, qa oyate kin takeyapi 
kte ceyas toka kiye sni, qa Jesus 
wicasta wijica ti en hi qa wota 
yukanpi kin econhan tin iyaya, 
Jesus isiha kin en kun elipeicici- 
ye, sihakin iputaka, qawoatita- 
ni akiceye qa akiktonjapi kta da. 
Jesus ayuta qa heya: "Wookiye 
enya wo, woalitani nicipajujupi." 
Hecen cantewasteya kinhda qa 
iyuskinyan on qa iyuskinyan ta. 

Woalitani owasin kicipajujupi 
keyapi kin heon nina iyuskin. 
Unkini is hecanni: Haw, Jesus 
i kin etanhan woa^tani nicipaju- jupi eya nawalion kinhan, mija 
ibduskin kta qa micante en woo- 
kiye bduhe kta. Wakantanka ma- 
ka akan on qehan wanna omaka 
1900 wicasta owasin walitanipisa 
ko waste wicadaka sdonyaye sni 
he? He Wakantanka tacincana 
tawa, maka etanhan woalitani icu 
kin ee. Israel oyate kin eceena 
niwicaye kta on makata hi sni, 
tuka oyate owasin maka oihanke 
kte cin hehanyan oyate kin ni- 
wicaye kta cin. 

Jesus wocekiye wan kaga qa 
hen walitanisa tona woalitani on 
cantesidiciyapi qa owotanna on 
wacinpi kin woalitani wicakicipa- 
jujupi, Jesus Iyelica wicitokab 
najin heya: "Cantewaste wo, 
woalitani owasin nicipajujupi." 

Ito, wicasta wan wicolian wan 
nina sica econ, wicasta wan ti 
wicakte naceca, kinhan ohinni 
iyoyake lite, qa oziiciye, qa woo- 
kiye iyeye okihi sni; hececa wan 
icicu qa ihdaske kta i?icu yukan. 
Is siyaka wicao ca tohanyan na- 
pope sni kin hehanyan nina wica- 
yazan, qa tohan napopa eca wi- 
cayazan sni, qa owicakizi ecee. 
Cinca wayutakuni sni qon taku 
sica econ qon owasin atkuku oki- 
yaka: Zacheus wamanon keya 
taniyan ohdaka Mary Magda- 
len ti ojuna en woalitani ohdake 
kte istece sni; qa wamanon wan 
Jesus etapatanhan otke qon wo- 
alitani ota econ kin on etanhan 
hecakiconpica iyecece, keya. 
St. Paul nakun Jesus Christ en 
walitani tanka, keya; qa naknu 
Judas Iscariot wosna kagapi en 
wicai qa wicawe wiyaonpepica 
sniwiyopeya, keya. 

Wakantanka wicasta tokaheya 
Adam woalitani ohdag kiya: 
"Can teliinda kin etanhan yata 
he?" Nakun Kain wohdag kiya. 
"Tukte nisunka ee he?" Wakan- 
tanka wicasta wokcan Nathan, 
David ekta yesi qa woalitani 
ohdag kiya. Walitanisa owasin 
woalitani ohdakapi kta Wakan- 
tanka cin, nagiyeiciye wicayaya 
qa woalitani ohdakapi kinhan 
wokicanpte iyeyapi kta. 

Woalitanisa wan woalitani on 
cantesiniciye qa ohdake kinhan 
awicakehan Wakantanka akici- 
ktonja hecinhan sdonya cin, qa 
sdonya eca iyuskin qa cante wa- 
ste. 

Wicasta ta iyohakam woalitani 
kicipajujupi kinhan sdonye kta, 
tuka dehan, ni on econhan sdon- 
ye kta cin. 

Jesus lye tancan kin ohinni unkicupi kta cin, tuka cante ska- 
ya woalitani cona unkicupi kta 
cin; woalitani wan yuha unkicupi 
kinhan Jesus tancan qa we kin 
on onyacopi kta. Anpetu owa- 
sin waonKtanipi, hecen token 
Wakantanka woalitani onkicipa- 
jujupi kin sdononyanpi ktahwo? 
Jesus heon iwanyaka. St. John 
tawowapi waste wicowoyake 20, 
Jesus malipiya ekta hde sni ito- 
kam Jesus awicaniya qa heya: 
"Woniya Wakan kin icu po! Ate 
umasi kin he iyecen mis yecisipi; 
tuwe woalitani ayeciktonjapi kin- 
han, he akiktonjapi kta, qa tuwe 
ayecinicapi kinhan he akinicapi 
kta." Taokiyo kin woalitani pa- 
jujupi kta wowasaka wicaqu< lye 
econ qon iyececa. Taokiye wo- 
wasake wicaqu qon he hduha ta- 
pi sni. Tohan sinasapa wicayu- 
wakanpi eca de wowasake kin wi- 
caqupi ecee, tuktekten keceyas 
maka oihanke sni kin hehanyan. 
Ate umasi kin he iyecen yecisipi, 
woaHtani wicawecicajuju kin iye- 
cen ecanonpikta. Qa tohan wa- 
litanisa wan cante siniciye kinhan 
woalitani kicipajujupi, hecen Yu- 
tapiwakan icu okihi, ecin nagi 
kin en woalitani on sape sni; he- 
cen nakun kokipe sni te qa wa- 
yaco itokam inajin kte cin kokipe 
kte sni. Tuwe woalitani ohdake 
cin ohakam Wakantanka cante 
wasteya qa iyuskinyan ecee, 
owasin kicipajujupi kih sdonkiya 
heon hececa. 

Woalitani on cante onsicapi kin- 
han qa onkohdakapi kinhan, 
Ateyapi caje kin on woaHtani on- 
kicipajujupi. Jesus wiyacinpi 
onkokiyakapi qon, cinca wayu- 
takuni sni wan atkuku ekta hdi 
qehan wowiyuskin kaga, heyake 
waste on kiyapi, ikiyena tipi kin 
wicakico qa ob iyuskin, cinca to- 
kalian qon iyeyapi he iyecen wa- 
litanisa wanjina woalitani ayu- 
stan kinhan, he tokalian tuka 
iyeyapi heon Ateyapi malipiya 
ekta yanke cin iyuskin kta. 

Cinhintku caje kin on woalitani 
nicicajujupi kta. Woalitani ota 
ecanon esta nicicajujupi kta, on 
cante nisice ehantanhans. De 
owapi e wandaka. We on owapi 
qa susbeca wakan kin on yutan- 
pi. Wanikiya celipi kin akan 
owapi, celipi yulidelidecapi qa 
kasaksakapi kin on, qa otkeyapi, 
oyate walitanipi kin owasin on 
kakije kin wanonyakapi kta on; 
cansusbeca akan wankantuya 
otke. Owapi kin akan taku 
zaptan on natakapi, sasa on natakapi kin he zaptankiya tao- 
pi kin hena ee. Heon etanhan 
Jeremias, wicasta wokcan kin 
heya: "Wowapi wan wankan 
otkeyapi kta, taku zaptan on na- 
takapi. He Wakantanka Tacin- 
cana tawa, maka etanhan woa- 
litani icu kte cin ee." 

Woniya Wakan caje kin on wo- 
alitani nicipajujupi kta. Tohan 
wicatancan kin ta eca wicasta kin 
takuna wanyake sni, siha kin 
mani sni, isto kin yuskanskan 
sni, ceji kin on ie okihi sni, qa 
ecana sicamna kta, wicaBapi 
ecee, wabduna kin apawipi ecee. 

Wicanagi nakun te kta okihi, 
wicasta wan woalitani tankinkin- 
yan econ kinhan, nagi kin he ta; 
nagi kin he Wakantanka itokam 
sica qa sicamna; wicasta hececa 
tohinni cekiyapi sni, maka toa- 
Ktani kin eceena on iyokipi ici- 
yapi ecee. 

Tuka tohan Woniya Wakan 
caje kin on woalitani kicipajujupi 
kinhan, nagi kin ake niyanpi. 
Woniya Wakan kin hecon ecee. 
Tohan wiconi teca nagi kin en 
on eca, hehan, Wakantanka awa- 
cin kta iyokipi, wocekiye waste- 
daka, cantewaste ecee, cantewa- 
steya wawiyutanye owasin kipa- 
jin,qa wowiyuskin tanka qa wo- 
okiye nagi kin en iyaye ecee. TEHAN NI ON. 

Makoce owancaya akan wica- 
sta wan ni kin isnana waniyetu 
ota naceca. Andrew Schmidt 
eciyapi kin, waniyetu 136, dehan 
St. Petersburg, Russia ekta ni 
on. Omaka 1772 hehan tonpi, 
1796 hetanhan akicita opa. oma- 
ka 105 henakeca okicize owasin 
opeya on. Dehan nahanlici tan- 
yan on qa istamaza cona wowapi 
yawa okihi. Anpetu otoiyohi wicasta 900 
ecen tunkansinayapi tipi wanyag 
ipi ce. CROW HILL. 

August 2, St. Joseph okodaki- 
ciye mazaska $10-00 womuaye 
en elipeya. 

Mazaska awanyaka wanjina 
wanna ataya mazaska $391 • 00 ROSEBUD CONGRESS. 
It is now the 10th day of Au- 
gust; we have been waiting for 
an account of the Rosebud Con- 
gress, but up to date nothing has 
arrived. We cannot wait any 
longer, but we must finish the 
paper and send it off.